1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Събития - м. Юни

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Оперативна програма РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 | www.bgregio.eu

  • "Този документ е създаден в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."
  • Администраторите на сайта potarsi.bulgariatravel.org не носят отговорност за настъпили промени относно представените събития.